Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

6 maja 2019 17:08 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:

1)realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego:

 • a)przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • b)przygotowanie umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • c)udział w radach technicznych w trakcie uzgadniania i wykonywania dokumentacji,
  • d)uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji, z chwilą wejścia wykonawcy na budowę;
 • e)koordynacja postępu robót,
 • f)nadzór nad wykonawcami robót,
 • g)przestrzeganie, w porozumieniu ze Skarbnikiem terminów zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • h)udział i wykonywanie wszystkich pozostałych czynności związanych z realizacją inwestycji,
 • i)rozliczanie prowadzonych inwestycji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem przyjęcia środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
 • j)nadzór nad inwestycją w okresie gwarancji -zapewnienie usuwania usterek gwarancyjnych oraz dokonywania przeglądów gwarancyjnych;
 • 2)realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPF i zatwierdzonym planem budżetowym na dany rok;
 • 3)dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie;
 • 4)współpraca ze Skarbnikiem, referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji;
 • 5)dokonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych szkół wraz z ich realizacją;
 • 6)przygotowywanie i składanie wniosków w sprawie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami;
 • 7)sporządzanie harmonogramów i sprawozdań, w tym:
 • a)sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych;
 • b)harmonogramów płatności, wydatków oraz kontrola ich realizacji;
 • c)analizy zaksięgowanych wydatków pod kątem zgodności danych;
 • d)harmonogramu zamówień publicznych planowanych do realizacji w roku budżetowym;
 • 8)Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, w tym w szczególności:
 • a)współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • b)przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • c)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
 • d)przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
 • e)zlecanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
 • f)zlecanie wykonywania robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 • g)wydawanie opinii w sprawie przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,
 • h)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat,
 • i)wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 • j)uzgadnianie lokalizacji zjazdów,
 • k)opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
 • l)opiniowanieprojektówdecyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy,
 • m)prowadzenie ewidencji dróg,
 • n)zawieranie umów dzierżawy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych;
 • 9)realizacja zadań inżynierii ruchu, w tym:
 • a)bieżąca konserwacja oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
 • b)wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • c)przygotowywanie zmian do stałej organizacji ruchu;
 • 10)współdziałanie w zakresie dotyczącym utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy;
 • 11)bieżące remonty w placówkach oświatowych i budynkach gminnych oraz nowe inwestycje kubaturowe i liniowe;
 • 12)bieżące utrzymanie i konserwacja rowów ewidencyjnych i pozaewidencyjnych na terenie Gminy Brwinów, współdziałanie z Spółką Wodną oraz ZMiUW.

Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.Katarzyna Wardzińskapodinspektor2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
5.Lesław KmitaPomoc administracyjna2822 7382-573
6.Marta PyczotPodinspektor2822 7382-573
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 7382-582
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 7382-582
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 7382-588
10.Katarzyna TrzosińskaPomoc administracyjna1922 7382-652
11.Michał NurkiewiczInspektor ds. drogowych2822 7382-573
12.Katarzyna Adamskapodinspektor2722 7382-586
13.Irena Grzybpodinspektor2722 7382-586

 

3 lipca 2018 09:13 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:

1)realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego:

 • a)przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • b)przygotowanie umów dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • c)udział w radach technicznych w trakcie uzgadniania i wykonywania dokumentacji,
  • d)uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji, z chwilą wejścia wykonawcy na budowę;
 • e)koordynacja postępu robót,
 • f)nadzór nad wykonawcami robót,
 • g)przestrzeganie, w porozumieniu ze Skarbnikiem terminów zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • h)udział i wykonywanie wszystkich pozostałych czynności związanych z realizacją inwestycji,
 • i)rozliczanie prowadzonych inwestycji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem przyjęcia środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
 • j)nadzór nad inwestycją w okresie gwarancji -zapewnienie usuwania usterek gwarancyjnych oraz dokonywania przeglądów gwarancyjnych;
 • 2)realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPF i zatwierdzonym planem budżetowym na dany rok;
 • 3)dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem zamówień publicznych w Urzędzie;
 • 4)współpraca ze Skarbnikiem, referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji;
 • 5)dokonywanie analiz potrzeb remontowych i modernizacyjnych szkół wraz z ich realizacją;
 • 6)przygotowywanie i składanie wniosków w sprawie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami;
 • 7)sporządzanie harmonogramów i sprawozdań, w tym:
 • a)sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych;
 • b)harmonogramów płatności, wydatków oraz kontrola ich realizacji;
 • c)analizy zaksięgowanych wydatków pod kątem zgodności danych;
 • d)harmonogramu zamówień publicznych planowanych do realizacji w roku budżetowym;
 • 8)Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, w tym w szczególności:
 • a)współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • b)przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • c)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
 • d)przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
 • e)zlecanie i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
 • f)zlecanie wykonywania robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 • g)wydawanie opinii w sprawie przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,
 • h)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat,
 • i)wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
 • j)uzgadnianie lokalizacji zjazdów,
 • k)opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
 • l)opiniowanieprojektówdecyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy,
 • m)prowadzenie ewidencji dróg,
 • n)zawieranie umów dzierżawy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych;
 • 9)realizacja zadań inżynierii ruchu, w tym:
 • a)bieżąca konserwacja oznakowania drogowego poziomego i pionowego,
 • b)wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich,
 • c)przygotowywanie zmian do stałej organizacji ruchu;
 • 10)współdziałanie w zakresie dotyczącym utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy;
 • 11)bieżące remonty w placówkach oświatowych i budynkach gminnych oraz nowe inwestycje kubaturowe i liniowe;
 • 12)bieżące utrzymanie i konserwacja rowów ewidencyjnych i pozaewidencyjnych na terenie Gminy Brwinów, współdziałanie z Spółką Wodną oraz ZMiUW.

Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.Katarzyna Raganpodinspektor2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
4.Iwona TerleckaInspektor2122 7382-587
5.Lesław KmitaPomoc administracyjna2822 7382-573
6.Marta PyczotPodinspektor2822 7382-573
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 7382-582
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 7382-582
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 7382-588
10.Katarzyna TrzosińskaPomoc administracyjna1922 7382-652
11.Michał NurkiewiczInspektor ds. drogowych2822 7382-573
12.Katarzyna Adamskapodinspektor2722 7382-586
13.Irena Grzybpodinspektor2722 7382-586

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie