Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 193 załączniki 193

Uchwały 2004

Uchwały 2004

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi/

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1.

170-IV

18 lutego 2004 r.

ustalenia stawek opłat targowych


2.

171-IV

18 lutego 2004 r.

uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na 2004 r.


3.

172-IV

18 lutego 2004 r.

nieodpłatego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiących drogi


4.

173-IV

18 lutego 2004 r.

opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 159-III z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów


5.

174-IV

18 lutego 2004 r.

opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu


6.

175-IV

18 lutego 2004 r.

prawa pierwokupu działki 97/9 położonej w Brwinowie przy ul. Sochaczeskiej


7.

176-IV

18 lutego 2004 r.

ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Osiedle" w Brwinowie


8.

177-IV

18 lutego 2004 r.

nadania nazwy ulicy we wsi Kanie


9.

178-IV

18 lutego 2004 r.

przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Brwinów


10.

179-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


11.

180-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


12.

181-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


13.

182-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


14.

183-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


15.

184-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


16.

185-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


17.

186-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


18.

187-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


19.

188-IV

18 lutego 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


20.

189-IV

18 lutego 2004 r.

udziału Gminy Brwinów w przebudowie i remoncie dróg wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Gminy Brwinów dla których gmina nie jest zarządcą


21.

190-IV

18 lutego 2004 r.

sposobu załatwienia skargi Pani na działanośc Burmistrza Gminy Brwinów


22.

191-IV

29 marca 2004 r.

komunalizacji Warszawskiej Kolei Dojazodwej


23.

192-IV

29 marca 2004 r.

przystąpienia Gminy Brwinów do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia"


24.

193-IV

29 marca 2004 r.

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, zatwierdzonym uchwałą nr 29-II Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28.11.1994 r. (Dz. Urz. Woj.. Warszaw. Nr 26, poz. 852, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym obszaru we wsi Kanie, w dwóch częściach


25.

194-IV

29 marca 2004 r.

nadania nazwy ulicy w Brwinowie


26.

195-IV

29 marca 2004 r.

użytkowania przez Gminę sali widowiskowej w OSP Żółwin


27.

196-IV

29 marca 2004 r.

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brwinów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


28.

197-IV

29 marca 2004 r.

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Brwinów na 2004 r.


29.

198-IV

29 marca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


30.

199-IV

29 marca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


31.

200-IV

29 marca 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


32.

201-IV

29 marca 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


33.

202-IV

29 marca 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


34.

203-IV

29 marca 2004 r.

zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2004


35.

204-IV

29 marca 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


36.

205-IV

29 marca 2004 r.

zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2004


37.

206-IV

29 marca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


38.

207-IV

29 marca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


39.

208-IV

29 marca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


40.

209-IV

29 marca 2004 r.

utworzenia środka specjalnego


41.

210-IV

30 kwietnia 2004 r.

zasad dokonywania okresowych ocen pracowników mianowanych


42.

211-IV

30 kwietnia 2004 r.

wykonania prawa pierwokupu udziału z działki 91/4 położonej w Parzniewie


43.

212-IV

30 kwietnia 2004 r.

wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brwinowie


44.

213-IV

30 kwietnia 2004 r.

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów


45.

214-IV

30 kwietnia 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowegoo w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


46.

215-IV

30 kwietnia 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


47.

216-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


48.

217-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


49.

218-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


50.

219-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


51.

220-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


52.

221-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


53.

222-IV

30 kwietnia 2004 r.

wydzierżawienia częsci gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3 508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie


54.

223-IV

30 kwietnia 2004 r.

wydzierżawienie gruntu o pow 20m2 z działki 285/1 i działki nr ew. 285/2 położonej przy ul. Wiejskiej w Brwinowie


55.

224-IV

30 kwietnia 2004 r.

wydzierżawienie gruntu o pow. 31m2 z działki nr ew. 31/6 położonej przy ul. Biskupickiej 57 w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów


56.

225-IV

30 kwietnia 2004 r.

zmiany uchwały Nr 10-IV z dnia 18 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów


57.

XXVI/226/2004

31 maja 2004 r.

zmiany uchwały Nr 345-II z dnia 18 czerwca 1998 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpięnia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa oraz uchwały Nr 454-III z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu, dotyczącego części działek o nr ew. 62/6, 47, 48/1, 50 w obrębie 16 w Brwinowie


58.

XXVI/227/2004

31 maja 2004 r.

wysokości, trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Brwinów


59.

XXVI/228/2004

31 maja 2004 r.

zmiany uchwały nr 215-III z dnia 29 września 2000 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Brwinowie


60.

XXVI/229/2004

31 maja 2004 r.

upoważenienia Burmistrza Gminy do samodzielnego zaciągnięcia kredytu w 2004 r.


61.

XXVI/230/2004

31 maja 2004 r.

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów


62.

XXVI/231/2004

31 maja 2004 r.

utworzenia środka specjalnego


63.

XXVI/232/2004

31 maja 2004 r.

utworzenia środka specjalnego


64.

XXVI/233/2004

31 maja 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


65.

XXVI/234/2004

31 maja 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


66.

XXVI/235/2004

31 maja 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


67.

XXVI/236/2004

31 maja 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


68.

XXVI/237/2004

31 maja 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


69.

XXVI/238/2004

31 maja 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


70.

XXVI/239/2004

31 maja 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


71.

XXVI/240/2004

31 maja 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


72.

XXVI/241/2004

31 maja 2004 r.

użyczenia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Leśnej 7 w Brwinowie na rzecz Policji


73.

XXVI/242/2004

31 maja 2004 r.

utworzenia środka specjalnego


74.

XXVII/243/2004

30 czerwca 2004 r.

sposobu załatwienia skargi Pani z dnia 18 marca 2004 r. uzupełnionej pismem z dnia 9 czerwca 2004 r. na działanośc Burmistrza Gminy Brwinów


75.

XXVII/244/2004

30 czerwca 2004 r.

w sprawie uwzględnienia protestu xxx i xxx złożonego do projketu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


76.

XXVII/245/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


77.

XXVII/246/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


78.

XXVII/247/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


79.

XXVII/248/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


80.

XXVII/249/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


81.

XXVII/250/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


82.

XXVII/251/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żółwin (z wyłączeniem terenu AWRSP)


83.

XXVII/252/2004

30 czerwca 2004 r.

odrzucenia protestu xxx złożonego do projketu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Moszna i Moszna Parcele, gmina Brwinów - Etap II


84.

XXVII/253/2004

30 czerwca 2004 r.

wydzierżawienia gruntu o pow. 2594 m2 stanowiącego działkę nr ew. 140/1 położonego we wsi Kanie, będącego własnością Gminy Brwinów


85.

XXVII/254/2004

30 czerwca 2004 r.

powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych


86.

XXVII/255/2004

30 czerwca 2004 r.

reasumpcji uchwały nr XXVI/236/2004 z dnia 31 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


87.

XXVII/256/2004

30 czerwca 2004 r.

reasumpcji uchwały nr 205-IV z dnia 29 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2004 r.


88.

XXVII/257/2004

30 czerwca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


89.

XXVII/258/2004

30 czerwca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


90.

XXVII/259/2004

30 czerwca 2004 r.

zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


91.

XXVII/260/2004

30 czerwca 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


92.

XXVII/261/2004

30 czerwca 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


93.

XXVII/262/2004

30 czerwca 2004 r.

przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów


94.

XXVII/263/2004

30 czerwca 2004 r.

przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brwinów


95.

XXVIII/264/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


96.

XXVIII/265/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


97.

XXVIII/266/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


98.

XXVIII/267/2004

2 sierpnia 2004 r.

ustalenia wynagrodzenia dla autora herbu Gminy Brwinów


99.

XXVIII/268/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


100.

XXVIII/269/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


101.

XXVIII/270/2004

2 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 69/2, położonej w Brwinowie przy ul. Żwirowej róg Myśliwskiej


102.

XXVIII/271/2004

2 sierpnia 2004 r.

wysokości, trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych


103.

XXVIII/272/2004

2 sierpnia 2004 r.

zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Brwinów


104.

XXVIII/273/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmiany uchwały nr 108-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Gminy Brwinów


105.

XXVIII/274/2004

2 sierpnia 2004 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brwinów


106.

XXVIII/275/2004

2 sierpnia 2004 r.

wydzierżawienia częsci gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3 508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie


107.

XXVIII/276/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmiany uchwały nr 205-IV z dnia 29 marca 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2004 r. zmienionej uchwałą XXVII/256/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie reasumpcji uchwały nr 205-IV z dnia 29 marca 2004 r.


108.

XXVIII/277/2004

2 sierpnia 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


109.

XXVIII/278/2004

2 sierpnia 2004 r.

sposobu załatwienia skargi Pana XXX z dnia 28 stycznia 2004 r., uzupełnionej pismem z dnia 8 czerwca 2004 r., 22 marca 2004 r. i 15 kwietnia 2004 r. - na działaność Burmistrza Gminy Brwinów


110.

XXVIII/279/2004

2 sierpnia 2004 r.

sposobu załatwienia skargi PanaXXX z dnia 12 maja 2004 r., poprzedzonej pismem z dnia 30 marca 2004 r., na działaność Burmistrza Gminy Brwinów


111.

XXVIII/280/2004

2 sierpnia 2004 r.

sposobu załatwienia skargi PanaXXX z dnia 3 czerwca 2004 r., poprzedzonej pismem z dnia 10 maja 2004 r., na działaność Burmistrza Gminy Brwinów


112.

XXIX/281/2004

6 września 2004 r.

użyczenia nieruchomości - działki nr ew. 95, położonej w Brwinowie przy ul. Leśnej 7, na rzecz Policji


113.

XXIX/282/2004

6 września 2004 r.

sprzedaży na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brwinowie, działki nr ew. 400/19 położonej w Kaniach przy ul. Piłsudskiego, zabudowanej budynkiem sklepu


114.

XXIX/283/2004

6 września 2004 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Moszna, Moszna Parcela i PGR Moszna - Rtap II dotyczący fragmentu wsi Moszna Parcela i Moszna


115.

XXIX/284/2004

6 września 2004 r.

zmiany uchwały nr 160-III z dnia 14 kwietnia 2000r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin


116.

XXIX/285/2004

6 września 2004 r.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasdaniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie


117.

XXIX/286/2004

6 września 2004 r.

uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów


118.

XXIX/287/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


119.

XXIX/288/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


120.

XXIX/289/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


121.

XXIX/290/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


122.

XXIX/291/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


123.

XXIX/292/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


124.

XXIX/293/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


125.

XXIX/294/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


126.

XXIX/295/2004

6 września 2004 r.

zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


127.

XXIX/296/2004

6 września 2004 r.

zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


128.

XXIX/297/2004

6 września 2004 r.

zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


129.

XXIX/298/2004

6 września 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


130.

XXIX/299/2004

6 września 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


131.

XXIX/300/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


132.

XXIX/301/2004

6 września 2004 r.

powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brwinowie


133.

XXIX/302/2004

6 września 2004 r.

wyrażenia zgody na nabycie częsci nieruchomości


134.

XXIX/303/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


135.

XXIX/304/2004

6 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


136.

XXIX/305/2004

6 września 2004 r.

sposobu załatwienia skargi z dnia 26.07.04 Pani xxx i Pani xxx oraz Pani xxx na działność Burmistrza Gminy Brwinów


137.

XXIX/306/2004

6 września 2004 r.

sposobu załatwienia skargi Pana xxx, z dnia 18 sierpnia 2004 r. (sprzeciw dot. uchwały nr XXVIII/278/2004 Rady Miejskiej w Brwinowie)


138.

XXX/307/2004

29 września 2004 r.

sprzedaży działki nr ew. 4/1, położonej w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego


139.

XXX/308/2004

29 września 2004 r.

wydzierżawienia gruntu o pow. 16 m2 z działki nr ew. 91/4położonej przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów


140.

XXX/309/2004

29 września 2004 r.

zmiany uchwały nr 345-II z dnia 18 czerwca 1998 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpięnia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa oraz uchwały Nr 454-III z dnia 27 września 202 r., Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego terenu, dotyczącego częsci działek o nr ew. 62/6, 47, 48/1 i 50 w obrębie 16 w Brwinowi, zmienionych uchwałą nr XXVI/226/2004 z dnia 31 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowi, w sprawie zmiany uchwały nr 345-II z dnia 18 czerwca 1998 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenu w północno - wschodniej częsci Brwinowa oraz uchwały nr 454-III z dnia 27 września 202 r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, dotyczącego częsci działek o nr ew. 62/6, 47, 48/1 i 50 w obrębie 16 w Brwinowie - w zakresie opisanym w § 3 w/cyt. uchwały nr XXVI/226/2004 z dnia 31 maja 2004 r.


141.

XXX/310/2004

29 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


142.

XXX/311/2004

29 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


143.

XXX/312/2004

29 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


144.

XXX/313/2004

29 września 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


145.

XXX/314/2004

29 września 2004 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


146.

XXXI/315/2004

29 września 2004 r.

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


147.

XXXI/316/2004

7 października 2004 r.

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2004-2013


148.

XXXI/317/2004

7 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


149.

XXXI/318/2004

7 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


150.

XXXI/319/2004

7 października 2004 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia


151.

XXXI/320/2004

7 października 2004 r.

wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działek o nr ew. 16/3 i 16/7 położonych we wsi Kanie.


152.

XXXII/321/2004

29 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


153.

XXXII/322/2004

29 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


154.

XXXII/323/2004

29 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


155.

XXXII/324/2004

29 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


156.

XXXII/325/2004

29 października 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


157.

XXXII/326/2004

29 października 2004 r.

zasad wykonywania przez Gminę Brwinów inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na gruntach nie będących własnością Gminy


158.

XXXIII/327/2004

29 listopada 2004 r.

wydzierżawienia gruntu o pow. 25m2 z działki nr ew. 57 położonej przy ul. Wilsona róg ul. Lilpopa w Brwinowie


159.

XXXIII/328/2004

29 listopada 2004 r.

wyrażenia zgody na nabycie częsci nieruchomości


160.

XXXIII/329/2004

29 listopada 2004 r.

wyrażenia zgody na nabycie częsci nieruchomości


161.

XXXIII/330/2004

29 listopada 2004 r.

zmiany uchwały nr XXVII/253/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wydzierżawienia gruntu o pow. 3594m2 stanowiącego działkę nr ew. 140/1 położonego we wsi Kanie, będącego własnością Gminy Brwinów


162.

XXXIII/331/2004

29 listopada 2004 r.

wyrażenia zgody na nabycie częsci nieruchomości


163.

XXXIII/332/2004

29 listopada 2004 r.

uchwalalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin oznaczonego jako część I


164.

XXXIII/333/2004

29 listopada 2004 r.

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinów - Etap II (obszar obejmujący działki nr ew. 6/1, 17, 82/2 i część działki nr ew. 6/2)


165.

XXXIII/334/2004

29 listopada 2004 r.

przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Brwinów na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego


166.

XXXIII/335/2004

29 listopada 2004 r.

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze


167.

XXXIII/336/2004

29 listopada 2004 r.

określenia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów realizacji Projketu Leader+


168.

XXXIII/337/2004

29 listopada 2004 r.

zasad wykonywania przez Gminę Brwinów inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych na gruntach nie będących własnością Gminy


169.

XXXIII/338/2004

29 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


170.

XXXIII/339/2004

29 listopada 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


171.

XXXIII/340/2004

29 listopada 2004 r.

zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


172.

XXXIII/341/2004

29 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


173.

XXXIII/342/2004

29 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej


174.

XXXIII/343/2004

29 listopada 2004 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005


175.

XXXIII/344/2004

29 listopada 2004 r.

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i zmiany uchwały 157-IV z dnia 28.11.2003 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Brwinów


176.

XXXIII/345/2004

29 listopada 2004 r.

uchwalenia wWykazu zadań inwestycyjnych dla gminy Brwinów na lata 2005-2013 i ich wartości szacunkowe


177.

XXXIV/346/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Brwinów


178.

XXXIV/347/2004

30 grudnia 2004 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego


179.

XXXIV/348/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005


180.

XXXIV/349/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


181.

XXXIV/350/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów


182.

XXXIV/351/2004

30 grudnia 2004 r.

odrzucenia zarzutu złożonego do projketu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Kanie, Osiedle Kolejowa-Wschód-Etap II


183.

XXXIV/352/2004

30 grudnia 2004 r.

użyczenia nieruchomości - część działki nr ew. 1/1 obręb 12 i część działki nr ew. 1 obręb 15, położonych w Brwinowie


184.

XXXIV/353/2004

30 grudnia 2004 r.

wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki nr ew. 1156, położonej we wsi Kanie


185.

XXXIV/354/2004

30 grudnia 2004 r.

wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ew. 231/1 o ogólnej pow. 3 508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie


186.

XXXIV/355/2004

30 grudnia 2004 r.

zmiany Uchwały nr XXXIII/337/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad wykonywania przez Gminę Brwinów inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na gruntach nie będących własnością Gminy


187.

XXXIV/356/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


188.

XXXIV/357/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


189.

XXXIV/358/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


190.

XXXIV/359/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


191.

XXXIV/360/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2004


192.

XXXIV/361/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


193.

XXXIV/362/2004

30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr 171-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 lutego 2004 r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie