Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 228 załączników 228

Uchwały 2005

Uchwały 2005

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi/

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1.

XXXV/363/2005

31.01.2005

zmiany w załączniku do uchwały nr XXIX/286/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów


2.

XXXV/364/2005

31.01.2005

dzierżawy części działki nr ew. 242/1, położonej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy


3.

XXXV/365/2005

31.01.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 12m2 z działki o nr ew. 30 połozonej przy ul. Biskupickiej w Brwinowie


4.

XXXV/366/2005

31.01.2005

zmiany uchwały nr XXXIII/332/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin oznaczonego jako część I


5.

XXXV/367/2005

31.01.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 25m2 z działki o nr ew. 139 położonej przy ul. Szkolnej w Kaniach


6.

XXXV/368/2005

31.01.2005

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brwinów w celu dokonania weryfikacji nazw miejscowości i ich części składowych


7.

XXXV/369/2005

31.01.2005

uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na 2005r.


8.

XXXV/370/2005

31.01.2005

przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Żółwin"


9.

XXXV/371/2005

31.01.2005

przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Owczarnia"


10.

XXXV/372/2005

31.01.2005

przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Otrębusy"


11.

XXXV/373/2005

31.01.2005

przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Kanie"


12.

XXXV/374/2005

31.01.2005

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39


13.

XXXV/375/2005

31.01.2005

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. J. Piłsudskiego 11


14.

XXXV/376/2005

31.01.2005

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16


15.

XXXV/377/2005

31.01.2005

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2


16.

XXXV/378/2005

31.01.2005

ustalenia Planu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Brwinów oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków, w roku 2005


17.

XXXV/379/2005

31.01.2005

zmiany Uchwały nr XXXIV/349/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


18.

XXXV/380/2005

31.01.2005

uchylenia uchwały nr XXXIV/355/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/337/2004 z dnia 29 listopada 2004r. W sprawie zasad wykonywania przez gminę Brwinów inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na gruntach nie będących własnością gminy


19.

XXXV/381/2005

31.01.2005

zmiany treści Uchwały nr XXXIII/341/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


20.

XXXV/382/2005

31.01.2005

nadania imienia gimnazjum nr 2 w Brwinowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16


21.

XXXV/383/2005

31.01.2005

zmiany Uchwały nr XXXIV/347/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego


22.

XXXV/384/2005

31.01.2005

sposobu załatwienia skargi Pana … z dnia 27.12.2004 (prośba o zgodę na używania Herbu Gminy Brwinów w celach nie związanych z działalnością komercyjną)


23.

XXXVI/385/2005

16.02.2005

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2005


24.

XXXVI/386/2005

16.02.2005

zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów"


25.

XXXVI/387/2005

16.02.2005

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


26.

XXXVI/388/2005

16.02.2005

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie oznaczonego literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P,A na załączniku graficznym


27.

XXXVI/389/2005

16.02.2005

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie terenu w Popówku oznaczonego literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,T,U,A na załączniku graficznym


28.

XXXVII/390/2005

30.03.2005

nadania nazwy placowi położonemu przy zbiegu ulic Sygietyńskiego i Sadowej we wsi Otrębusy


29.

XXXVII/391/2005

30.03.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


30.

XXXVII/392/2005

30.03.2005

poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brwinowie


31.

XXXVII/393/2005

30.03.2005

sposobu załatwienia skargi z dnia 25.08.2004 Pana … - na działalność Burmistrza Gminy Brwinów


32.

XXXVII/394/2005

30.03.2005

zamknięcia środka specjalnego


33.

XXXVII/395/2005

30.03.2005

zamknięcia środka specjalnego


34.

XXXVII/396/2005

30.03.2005

zamknięcia środka specjalnego


35.

XXXVII/397/2005

30.03.2005

zamknięcia środka specjalnego


36.

XXXVII/398/2005

30.03.2005

utworzenia rachunku dochodów własnych


37.

XXXVII/399/2005

30.03.2005

utworzenia rachunku dochodów własnych


38.

XXXVII/400/2005

30.03.2005

utworzenia rachunku dochodów własnych


39.

XXXVII/401/2005

30.03.2005

utworzenia rachunku dochodów własnych


40.

XXXVII/402/2005

30.03.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


41.

XXXVII/403/2005

30.03.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


42.

XXXVII/404/2005

30.03.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


43.

XXXVII/405/2005

30.03.2005

uchylenia uchwały nr 68-IV z dnia 30 kwietnia 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia gminy Brwinów do Pruszkowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Victoria" w charakterze członka wspierającego


44.

XXXVII/406/2005

30.03.2005

wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim


45.

XXXVII/407/2005

30.03.2005

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów


46.

XXXVII/408/2005

30.03.2005

nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej


47.

XXXVII/409/2005

30.03.2005

ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściwoego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


48.

XXXVII/410/2005

30.03.2005

sprzedaży części działki położonej w Brwinowie przy ul. Wilsona


49.

XXXVIII/411/2005

6.04.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


50.

XXXVIII/412/2005

6.04.2005

zaciągnięcia kredytu


51.

XXXIX/413/2005

29.04.2005

opracowania dokumentacji projektowej i budowy przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej do cmentarza w Brwinowie na koszt gminy Brwinów


52.

XXXIX/414/2005

29.04.2005

zmiany i nadania nazwy ulicy we wsi Kanie (Gerberowa)


53.

XXXIX/415/2005

29.04.2005

zaopiniowania projektu aglomeracji Brwinów


54.

XXXIX/416/2005

29.04.2005

wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działek o nr ew. 51/12, 51/13 i 51/14 połozonych we wsi Moszna Parcela


55.

XXXIX/417/2005

29.04.2005

wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Brwinów


56.

XXXIX/418/2005

29.04.2005

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów


57.

XXXIX/419/2005

29.04.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


58.

XXXIX/420/2005

29.04.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


59.

XXXIX/421/2005

29.04.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


60.

XXXIX/422/2005

29.04.2005

zmian w Uchwale nr 196-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 marca 2004r. W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brwinów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


61.

XXXIX/423/2005

29.04.2005

aktualizacja dokumentów strategicznych: "Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013", "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów na lata 2004-2008", "Planu Rozwoju Loklanego Gminy Brwinów", "Wykaz zadań inwestycyjnych dla Gminy Brwinów na lata 2004-2008 i ich wartości szacunkowych"


62.

XXXIX/424/2005

29.04.2005

zmiany uchwały nr XXXVII/410/2005 z dnia 30 marca 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie sprzedaży części działki położonej w Brwinowie przy ul. Wilsona


63.

XXXIX/425/2005

29.04.2005

dodatku specjalnego Burmistrza Gminy Brwinów


64.

XXXIX/426/2005

29.04.2005

reasumpcji uchwały nr XXXVIII/412/2005 z dnia 6 kwietnia 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie zaciągnięcia kredytu


65.

XXXIX.427.2005

29.04.2005

skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta i Gminy Brwinów Mieszkańcy Razem z dnia 29 czerwca 2004r. - na działalność Burmistrza Gminy Brwinów


66.

XL/428/2005

31.05.2005

zaciągnięcia kredytu


67.

XL/429/2005

31.05.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


68.

XL/430/2005

31.05.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


69.

XL/431/2005

31.05.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


70.

XL/432/2005

31.05.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


71.

XL/433/2005

31.05.2005

zmian w uchwale nr 116-IV z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów na lata 2004-2008


72.

XLI/434/2005

15.06.2005

przeprowadzenia konsultacji dotyczących organizacji sieci przedszkoli na terenie gminy Brwinów


73.

XLI/435/2005

15.06.2005

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno-wschodniej części Brwinowa - część I oznaczona literą A


74.

XLI/436/2005

15.06.2005

odrzucenia części zarzutu …., złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północo-wschodniej części Brwinowa - część III oznaczonej literą C


75.

XLI/437/2005

15.06.2005

odrzucenia części zarzutu …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północo-wschodniej części Brwinowa - część III oznaczonej literą C


76.

XLI/438/2005

15.06.2005

odrzucenia części zarzutu …. złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północo-wschodniej części Brwinowa - część III oznaczonej literą C


77.

XLI/439/2005

15.06.2005

odrzucenia zarzutu ….,złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa - część III oznaczonej literą C


78.

XLI/440/2005

15.06.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 625m2 z działki o nr ew. 15 położonej we wsi Moszna Parcela


79.

XLI/441/2005

15.06.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 710m2 stanowiącego część działki o nr ew. 27 położonej przy ul. Bratniej w Brwinowie


80.

XLI/442.2005

15.06.2005

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


81.

XLI/443/2005

15.06.2005

sprzedaży działek o nr ew. 222/11 i 222/14 położonych przy ul. Armii Krajowej w Brwinowie


82.

XLI/444/2005

15.06.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


83.

XLII/445/2005

30.06.2005

wykonania prawa pierwokupu działki o nr ew. 64/1 położonej we wsi Żółwin


84.

XLII/446/2005

30.06.2005

zaciągnięcia kredytu


85.

XLII/447/2005

30.06.2005

reasumpcji Uchwały nr XL/432/2005 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


86.

XLII/448/2005

30.06.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


87.

XLII/449/2005

30.06.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


88.

XLII/450/2005

30.06.2005

zmiany uchwały nr XXXVI/385/2005 z dnia 16 lutego 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2005


89.

XLII/451/2005

30.06.2005

wyrażenia intencji przeniesienia projektowanej drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowainki" do zasobu dróg krajowych


90.

XLIII/452.2005

30.08.2005

wykonania prawa pierwokupu działki nr ew. 259/2 położonej przy ul. Brzozowej róg Kępińskiej w Brwinowie


91.

XLIII/453/2005

30.08.2005

stanowiska dotyczącego zaplanowania środków finansowych na dodatkowe patrole policji w gminie Brwinów


92.

XLIII/454/2005

30.08.2005

nabywania przez gminę nieruchomości stanowiących drogi


93.

XLIII/455/2005

30.08.2005

nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy (Parkowa)


94.

XLIII/456/2005

30.08.2005

wniesienia sportu przez Gminę Brwinów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie


95.

XLIII/457/2005

30.08.2005

sposobu załatwienia skargi z dnia 27.05.2005r. Mieszkańców ulicy Różanej w Otrębusach


96.

XLIII/458/2005

30.08.2005

ustalenia opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Brwinów


97.

XLIII/459/2005

30.08.2005

współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. "Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności


98.

XLIII/460/2005

30.08.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


99.

XLIII/461/2005

30.08.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


100.

XLIII/462/2005

30.08.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


101.

XLIII/463/2005

30.08.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


102.

XLIV/464/2005

29.09.2005

nadania Honorowego Obywatelstwa gminy Brwinów


103.

XLIV/465/2005

29.09.2005

nadania Honorowego Obywatelstwa gminy Brwinów


104.

XLIV/466/2005

29.09.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 11m2 z działki nr ew. 31/4 położonej przy ul. Biskupickiej 57 w Brwinowie, stanowiącej własność gminy Brwinów


105.

XLIV/467/2005

29.09.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 10m2 z działki nr ew. 31/6 położonej przy ul. Biskupickiej 57 w Brwinowie, stanowiącej własność gminy Brwinów


106.

XLIV/468/2005

29.09.2005

zasad przyznawiania diet sołtysom z terenu gminy Brwinów


107.

XLIV/469/2005

29.09.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


108.

XLIV/470/2005

29.09.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


109.

XLIV/471/2005

29.09.2005

reasumpcji uchwały XLIII/458/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Brwinów


110.

XLIV/472/2005

29.09.2005

zmiany uchwały nr 141-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 379-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994, na tym obszarze


111.

XLIV/473/2005

29.09.2005

zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2004 z dnia 29 listopada 2004r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej


112.

XLIV/474/2005

29.09.2005

złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.09.2005 r., nr sprawy LEX.I.0911/75/05


113.

XLV/475/2005

31.10.2005

wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ew. 231/1 o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie


114.

XLV/476/2005

31.10.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 9m2 z działki nr ew. 30 położonej przy ul. Biskupieckiej 57 w Brwinowie, stanowiącej własność gminy Brwinów


115.

XLV/477/2005

31.10.2005

nadania nazwy ulicy we wsi Parzniew (36 P.P.Legii Akademickiej)


116.

XLV/478/2005

31.10.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


117.

XLV/479/2005

31.10.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


118.

XLV/480/2005

31.10.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


119.

XLV/481/2005

31.10.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


120.

121.

XLV/483/2005

31.10.2005

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


122.

XLV/484/2005

31.10.2005

przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego Gminy Brwinów


123.

XLV/485/2005

31.10.2005

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów


124.

XLVI/486/2005

10.11.2005

przyjęcia Wieloletniego Planu Gospodarczego dla Gminy Brwinów na lata 2005-2013


125.

XLVI/487/2005

10.11.2005

przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Brwinowa


126.

XLVI/488/2005

10.11.2005

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013


127.

XLVI/489/2005

10.11.2005

reasumpcji Uchwały nr XLV/478/2005 z dnia 31 października 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


128.

XLVI/490/2005

10.11.2005

wyponania prawa pierwokupu działki nr ew. 1155 położonej przy ul. Narcyzowej w Kaniach


129.

XLVI/491/2005

10.11.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


130.

XLVII/492/2005

21.11.2005

nabycia nieruchomości przez gminę Brwinów


131.

XLVII/493/2005

21.11.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


132.

XLVII/494/2005

21.11.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


133.

XLVII/495/2005

21.11.2005

przyjęcia Wieloletniego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi


134.

XLVIII/496/2005

28.11.2005

rocznego programu wspólpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


135.

XLVIII/497/2005

28.11.2005

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Brwinów oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków, w roku 2006


136.

XLVIII/498/2005

28.11.2005

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości 1 punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brwinów


137.

XLVIII/499/2005

28.11.2005

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli


138.

XLVIII/500/2005

28.11.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


139.

XLVIII/501/2005

28.11.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


140.

XLVIII/502/2005

28.11.2005

określenia wysokości podatku od posiadania psów


141.

XLVIII/503/2005

28.11.2005

określenia wysokości podatku od nieruchomości


142.

XLVIII/504/2005

28.11.2005

podatku od środków transportowych na rok 2006


143.

XLVIII/505/2005

28.11.2005

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego


144.

XLIX/506/2005

15.12.2005

nabycia przez gminę Brwinów prawa użytkowania wieczystego działki


145.

XLIX/507/2005

15.12.2005

przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006


146.

XLIX/508/2005

15.12.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


147.

XLIX/509/2005

15.12.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


148.

XLIX/510/2005

15.12.2005

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów obejmującego jednostkę administracyjną - miejscowość Grudów


149.

XLIX/511/2005

15.12.2005

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ul. Natalińską, szkołą podstawową, a terenem łąk chronionych


150.

XLIX/512/2005

15.12.2005

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2006


151.

XLIX/513/2005

15.12.2005

reasumpcji uchwały nr XLV/483/2005 z dnia 31 października 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


152.

L/514/2005

30.12.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


153.

L/515/2005

30.12.2005

zmniejszenia deficytu budżetowego w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


154.

L/516/2005

30.12.2005

zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV/369/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2005r.


155.

L/517/2005

30.12.2005

wydzierżawienia gruntu o pow. 25m2 z działki o nr ew. 139 położonej przy ul. Szkolnej w Kaniach


156.

L/518/2005

30.12.2005

wydzierżawienia gruntu pod publiczne aparaty samoinkasujące na terenie gminy Brwinów


157.

L/519/2005

30.12.2005

zmiany Uchwały nr XLVIII/503/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


158.

L/520/2005

30.12.2005

sposobu załatwienia skargi z dnia 06.06.2005r. Pana … - na działalność Burmistrza Gminy Brwinów


159.

L/521/2005

30.12.2005

sposobu załatwienia skargi z dnia 04.09.2005r. Pani … - na działaność Burmistrza Gminy Brwinów


160.

L/522/2005

30.12.2005

sposobu załatwienia skargi z dnia 12.10.2005r. Pani … - na działalność Burmistrza Gminy Brwinów


161.

L/523/2005

30.12.2005

uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na 2006r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie