Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lipca 2019 13:28 | wersja 5 | Ten dokument ma 183 załączniki 183

Uchwały 2009

Uchwały 2009

335

XLII/335/2008

14.01.2009

sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2009.

Dz. Urz.

Nr 58 poz. 1485

336

XLIII/336/2009

23.02.2009

Rozpatrzenie skarg Pana W.K. na działalność Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

337

XLIII/337/2009

23.02.2009

Rozpatrzenie skargi pani A. K. na środowiskowy Ośrodek PomocySpołecznej w Brwinowie.

338

XLIII/338/2009

23.02.2009

Rozpatrzenie skargi Pani B. N. na zasadność decyzji podejmowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Brwinów w sprawie zmiany statusu prawnego ulicy różanej w Otrębusach.

339

XLIII/339/2009

23.02.2009

Zmiany uchwały nr XL/327/2008 z dnia 15 grudnia 2008 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2009

340

XLIII/340/2009

23.02.2009

Zmiany uchwały nr 407 – III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna parcele – ETAP 1.

341

XLIII/341/2009

23.02.2009

zmiany uchwały nr 173 – III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4

342

XLIII/342/2009

23.02.2009

Nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Brwinów.

Dz. Urz. Nr 79

poz.2129

28.05.2009r.

343

XLIII/343/2009

23.02.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy (Brzozowa)

Dz. Urz. Nr 79

poz.2130

28.05.2009r.

344

XLIII/344/2009

23.02.2009

Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty, adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

Dz. Urz. Nr 79

poz.2131

28.05.2009r.

345

XLIII/345/2009

23.02.2009

Wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ew. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskiej w Brwinowie.

346

XLIII/346/2009

23.02.2009

Ustalenia opłaty za wodę oraz za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brwinów.

Dz. Urz. Nr 79

poz.2132

28.05.2009r.

347

XLIII/347/2009

23.02.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

Dz. Urz.

Rocznik 2012

poz.1783

23.02.2012r.

348

XLIII/348/2009

23.02.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r

23.05.2011r.

Dz. Nr 84

poz. 2705

349

XLIII/349/2009

23.02.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

23.05.2011r.

Dz. Nr 84

poz. 2706

350

XLIII/350/2009

23.02.2009

Obchodów Roku Juliusza słowackiego w Gminie Brwinów.

351

XLIII/351/2009

23.02.2009

Powołania Komitetu ds. przygotowania Obchodów 70. Rocznicy Bitwy pod Brwinowem.

352

XLIII/352/2009

23.02.2009

Powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na terenie Gminy Brwinów.

353

XLIII/353/2009

23.02.2009

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na 2009 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

354

XLIII/354/2009

23.02.2009

Przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na I półrocze 2009 roku.

355

XLIII/355/2009

23.02.2009

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na 2009 rok Komisji Skarbu i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie.

356

XLIV/356/2009

09.03.2009

Zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dz. Urz. Nr 79

poz.2133

28.05.2009r.

357

XLIV/357/2009

09.03.2009

Zatwierdzenie projektu systemowego pt. „Od apatii do sukcesu!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Brwinów w roku 2009.

358

XLIV/358/2009

09.03.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009.

23.05.2011r.

Dz. Nr 84

poz. 2707

359

XLIV/359/2009

09.03.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009

23.05.2011r.

Dz. Nr 84

poz. 2708

360

XLIV/360/2009

09.03.2009

Zatwierdzenia planu pracy na 2009 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej rady Miejskiej w Brwinowie.

361

XLIV/361/2009

09.03.2009

Przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy na 2009 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu rady Miejskiej w Brwinowie.

362

XLIV/362/2009

09.03.2009

Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Brwinowie i utworzenia odrębnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.

Dz. Urz.

Nr 57 poz. 1458

363

XLIV/363/2009

09.03.2009

Reasumpcji uchwały nr XLIII/339/2009 z dnia 23 lutego 2009r. w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XL/327/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2009.

364

XLV/364/09

30.03.2009

Zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków poprzez utworzenie spółki z ograniczona odpowiedzialnościąz wyłącznym udziałem Gminy Brwinów.

Uchylona uchwałą nr XLVI/379/09

z dnia 6 kwietnia 2009r.

Dz. Urz.

13.07.2009

Nr 110,

poz. 3139

365

XLV/365/09

30.03.2009

Wniesienia udziałów do „Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo
– Kanalizacyjnego” w Brwinowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009.

Dz. Urz. 23.07.2009

Nr 117, poz. 3403

Uchylona uchwałą nr XLVI/379/09

z dnia 6 kwietnia 2009r.

Dz. Urz.

13.07.2009

Nr 110,

poz. 3139

366

XLV/366/09

30.03.2009

Uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.”

367

XLV/367/09

30.03.2009

Nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

368

XLV/368/09

30.03.2009

Wydzierżawienia gruntu o pow. 500m 2 z działki nr ew. 47/2 położonej w obrębie 5 w Brwinowie.

369

XLV/369/09

30.03.2009

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/483/2005 z dnia 31 października. W sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Dz. Urz.

13.07.2009

Nr 110, poz. 3138

370

XLV/370/09

30.03.2009

Zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Grodzisk Maz., Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.

371

XLV/371/09

30.03.2009

w sprawie uchylenia uchwał: nr XLIII/339/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/327/2008 z dnia 15 grudnia 2008 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2009 oraz uchwały nr XLIV/363/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XLIII/339/2008 z dnia 23 lutego 2009r. w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XL/327/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku 2009.

372

XLV/372/09

30.03.2009

Zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów.

18.05.2009r.

Dz. Nr 72

poz. 1936

373

XLV/373/09

01.04.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

02.06.2011r.

Dz. Nr 92

poz. 2968

374

XLV/374/09

01.04.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r

02.06.2011r.

Dz. Nr 92

poz. 2969

375

XLV/375/09

01.04.2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia Planu Pracy na 2009 rok Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Brwinowie.

376

XLV/376/09

01.04.2009

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2009 rok Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii Rady Miejskiej w Brwinowie.

377

XLV/377/09

01.04.2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii Rady Miejskiej w Brwinowie za rok 2008.

378

XLV/378/09

01.04.2009

w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii.

379

XLVI/379/09

06.04.2009

Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/364/2009 oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLV/365/2009 z dnia 30 marca 2009.

Dz. Urz.

13.07.2009

Nr 110,

poz. 3139

380

XLVII/380/09

27.04.2009

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów

381

XLVII/381/09

27.04.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

Dz. Urz.

20.02.2012

poz. 1531

382

XLVII/382/09

27.04.2009

Udzielenie upoważnienia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brwinowie

383

XLVII/383/09

27.04.2009

Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.

Dz. Urz.

14.07.2009

Nr 111,

poz.3186

384

XLVIII/384/09

20.05.2009

Sprzedaży nieruchomości o pow. 3145m2 stanowiącej działkę nr ew. 155, obr. 14 położonej w Brwinowie przy skrzyżowaniu ulic Żwirowej i Środkowej

385

XLVIII/385/09

20.05.2009

Nadania nazwy ulicom we wsi Moszna-Parcela (Millenium, Rozwoju)

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3583

386

XLVIII/386/09

20.05.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Wodna)

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3584

387

XLVIII/387/09

20.05.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Bażantów)

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3585

388

XLVIII/388/09

20.05.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia (Cyprysowa)

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3586

389

XLVIII/389/09

20.05.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy ( Kępińska)

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3587

390

XLVIII/390/09

20.05.2009

Sprzedaży nieruchomości o pow. 1234m2 stanowiącej działkę nr ew. 231, obr. Nr 14 położonej w Brwinowie przy ul. Leśnej 7a

391

XLVIII/391/09

20.05.2009

Ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez działki o nr ew. 222/21 i 222/20 obr. 8 do działki 963/5 obr. 8 położonej w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej.

392

XLVIII/392/09

20.05.2009

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

393

XLVIII/393/09

20.05.2009

Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2008r.

394

XLVIII/394/09

20.05.2009

Zmiany uchwały Nr XLIV/357/2009 z dnia 9 marca 2009 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt.” Od apatii do sukcesu!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie7.1.1 oraz budżetu Gminy Brwinów w roku 2009.

395

XLVIII/395/09

20.05.2009

Nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Wilsona, Pszczelińskiej, Pruszkowskiej i Grodziskiej w Brwinowie.

29.07.2009

Dz. Urz.

Nr 122

Poz. 3588

396

XLVIII/396/09

20.05.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

09.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4236

397

XLVIII/397/09

20.05.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

09.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4237

398

XLVIII/398/09

20.05.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

09.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4238

399

XLVIII/399/09

20.05.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

09.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4239

400

XLVIII/400/09

20.05.2009

Zawiadomienia rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów.

401

XLVIII/401/09

20.05.2009

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r.

402

XLIX/402/09

25.06.2009

Nadania imienia Gimnazjum w Otrębusach

403

XLIX/403/09

25.06.2009

Wyrażenia opinii na temat kandydatury na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Brwinowie

404

XLIX/404/09

25.06.2009

Wyrażenia opinii na temat kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

405

XLIX/405/09

25.06.2009

Powołania w ramach Komitetu ds. przygotowania Obchodów 70. Rocznicy Bitwy pod Brwinowem Zespołu ds. przeprowadzenia zbiórki pieniężnej

406

XLIX/406/09

25.06.2009

Wydzierżawienia gruntu o pow. 20m2 w pasie drogowym ulicy Ciechanowskiej w Brwinowie, stanowiącego część działki nr ew. 248/2 przylegającego bezpośrednio do działek o nr ew. 45/1 i 45/2.

407

XLIX/407/09

25.06.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów działki niezabudowanej nr ew. 56/1 i działki zabudowanej nr ew. 56/2, położonych w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 10, obr. 12.

408

XLIX/408/09

25.06.2009

Niewykonania przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych we wsi Kanie – dz. nr ew. 1154 i 1160.

409

XLIX/409/09

25.06.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów działek gruntu nr ew. 48/2 o pow. 855m2, nr ew. 456/3 o pow. 154m2, nr ew. 456/8 o pow. 327m2 i nr ew. 76/11 o pow. 705m2 położonych we wsi Kanie, przeznaczonych pod drogę.

410

XLIX/410/09

25.06.2009

Nabycia przez Gminem Brwinów działki gruntu nr ew. 98/1 o pow. 153m2, położonej w Brwinowie, obręb 15, będącej drogą dojazdową do działek budowlanych.

411

XLIX/411/09

25.06.2009

Nadania kategorii drogi gminnej ulicy Różanej na terenie wsi Otrębusy.

18.08.2009r.

Dz. Urz. nr 135

Poz. 4046

412

XLIX/412/09

25.06.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów działki gruntu nr ew. 10/9 o pow. 633m2, położonej we wsi Żółwin, przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Zachodniej.

413

XLIX/413/09

25.06.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów udziału w dziale nr ew. 306/29, położonej w Kaniach stanowiącej ul. Zdrojową.

414

XLIX/414/09

25.06.2009

Zawarcia porozumienia z Gminami: Milanówek, Podkowa Leśna.

415

XLIX/415/09

25.06.2009

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granice ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r.

416

XLIX/416/09

25.06.2009

Zmian w Uchwale nr II/5/06 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

417

XLIX/417/09

25.06.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/3335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

418

L/418/09

12.08.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 216/7 położnej w Brwinowie obr.16, przeznaczonej pod drogę.

419

L/419/09

12.08.2009

Sprzedaży nieruchomości położonych w Brwinowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 4/2 obr. 17, nr 4/13 obr. 17, nr 12/6 obr. 15 i nr 206 obr. 17.

420

L/420/09

12.08.2009

Ustanowienia służebności na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44, położonej w Brwinowie, obr.5.

421

L/421/09

12.08.2009

Dzierżawy części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 248/2 położonej w Brwinowie obr. 8.

422

L/422/09

12.08.2009

Dzierżawy części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 92 we wsi Krosna.

423

L/423/09

12.08.2009

Nadania nazwy ulicy we wsi Kanie
( Wiklinowa)

12.10.2009r.

Dz. Urz. Nr 159

Poz. 4692

424

L/424/09

12.08.2009

Wyrażenia zgodny na dokonanie wspólnego podziału terenu położonego w Brwinowie obr.11.

425

L/425/09

12.08.2009

Rozpatrzenia skarg Pana W. K. na działalność Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

426

L/426/09

12.08.2009

Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarbu
i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie na II półrocze 2009 roku.

427

L/427/09

12.08.2009

Przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych
i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Brwinów.

12.10.2009r.

Dz. Urz. Nr 159

Poz. 4693

428

L/428/09

12.08.2009

Nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

429

L/429/09

12.08.2009

Uchwalenia Programu pod nazwą „ Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2009-2013”

430

L/430/09

12.08.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

30.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.5152

431

L/431/09

12.08.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r

432

L/432/09

12.08.2009

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r.

433

L/433/09

12.08.2009

Przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na II półrocze 2009 roku.

434

LI/434/09

26.08.2009

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

435

LI/435/09

26.08.2009

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

436

LI/436/09

26.08.2009

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „ Stocer” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

437

LI/437/09

26.08.2009

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody marszałka Województwa Mazowieckiego
( Witold Zapała)

438

LI/438/09

26.08.2009

Zatwierdzenia projektu realizowanego w ramach Programu rządowego „Radosna szkoła” finansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego oraz z budżetu Gminy Brwinów.

439

LI/439/09

26.08.2009

Przekazanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Wolta” działki o nr ew. 22/1 o pow. 12800m2, położonej w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 30.

440

LI/440/09

26.08.2009

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3285

441

LI/441/09

26.08.2009

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r

442

LI/442/09

26.08.2009

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniew wraz z załącznikami

29.10.2009r.

Dz. Urz. Nr 169

Poz. 4903

443

LI/443/09

30.09.2009

W sprawie zmian w uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

444

LI/444/09

30.09.2009

W sprawie zezwolenia na zaciągnięcia przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009.r

445

LI/445/09

30.09.2009

W sprawie zezwolenia na zaciągniecie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań inwestycyjnych przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009.r

446

LI/446/09

30.09.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

447

LI/447/09

30.09.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

448

LI/448/09

30.09.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

449

LI/449/09

30.09.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

450

LI/450/09

30.09.2009

W sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji realizowanej wspólnie z Powiatem Pruszkowskim, przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009 r.

451

LI/451/2009

30.09.2009

W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów udziału w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach.

452

LI/452/2009

30.09.2009

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości, składającej się z działek nr ew. 105/7 i 106/15, położonej w Otrębusach, przeznaczonej pod drogi.

453

LI/453/2009

30.09.2009

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości, składających się z działek nr ew. 340/22, 340/28 i 340/40, położonych w miejscowości Owczarnia, przeznaczonych pod drogi. .

454

LI/454/2009

30.09.2009

W sprawie nabycia przez Gminę udziału w działce nr ew. 85/7, położonej w Brwinowie obr.16 stanowiącej drogę boczną od ul.Helenowskiej.

455

LI/455/2009

30.09.2009

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. G. na brak działań Burmistrza Gminy Brwinów w zakresie utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg i ulic (w szczególności ul.Słonecznej ) we wsi Krosna.

456

LII/456/2009

30.09.2009

W sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nie udzielenia absolutorium.

15.11.2009r.

Dz. Urz. Nr 181

Poz. 5125

457

L II/457/2009

29.10.2009

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki niezabudowanej nr ew. 2/12 położonej we wsi Owczarnia.

458

LIII/458/2009

29.10.2009

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia. (Lisia)

17.12.2009r.

Dz. Urz. Nr 210

Poz. 6712

459

LIII/459/2009

29.10.2009

W sprawie dzierżawy na czas nieoznaczony części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15 położonej we wsi Moszna- Parcela.

460

LIII/460/2009

29.10.2009

W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów niezabudowanych działek o nr ew. 22/41, 22/42 oraz 22/43 położonych we wsi Żółwin przy ulicy Szkolnej.

461

LIII/461/2009

29.10.2009

W sprawie zmiany uchwały nr L/418/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomościami nr ew. 216/7 położonej w Brwinowie obr. 16, przeznaczonej pod drogę.

462

LIII/462/2009

29.10.2009

W sprawie zmiany uchwały nr LII/451/2009 r. z dnia 30 września 2009r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów udziału w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach.

463

LIII/463/2009

29.10.2009

W sprawie zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania poprzez zawarcie umowy z geodetą na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów w latach 2010- 2012.

464

LIII/464/2009

29.10.2009

W sprawie nadania nazwy ulicy w Brwinowie obr. 16. (Rodzinna)

17.12.2009r.

Dz. Urz. Nr 210

Poz. 6713

465

LIII/465/2009

29.10.2009

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek niezabudowanych o nr ew. 1110 i nr ew. 1118 położonych we wsi Otrębusy

466

LIII/466/2009

29.10.2009

W sprawie zmiany uchwały nr 123-III z dnia 22 października 1999r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną.

17.12.2009r.

Dz. Urz. Nr 210

Poz. 6714

467

LIII/467/2009

29.10.2009

W sprawie zezwolenia na zawarcie przez Burmistrza porozumienia z Gminami: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Stołecznemu Warszawa na realizację tego zadania.

468

LIII/468/2009

29.10.2009

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie.

469

LIII/469/2009

29.10.2009

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.

470

LIII/470/2009

29.10.2009

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

471

LIII/471/2009

29.10.2009

W sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Brwinów”.

472

LIII/472/2009

29.10.2009

W sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie.

473

LIII/473/2009

29.10.2009

W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

474

LIII/474/2009

29.10.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

13.09.2012r.

Dz.Urz.

poz.6338

475

LIII/475/2009

29.10.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

09.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7459

476

LIII/476/2009

29.10.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

13.09.2012r.

Dz.Urz.

poz.6339

477

LIII/477/2009

29.10.2009

W sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie zadań bieżących przekraczających granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2009r.

13.09.2012r.

Dz.Urz.

poz.6340

478

LIII/478/2009

29.10.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

13.09.2012r.

Dz.Urz.

poz.6341

479

LIV/479/2009

12.11.2009

W sprawie rozpatrzenia wniosku SołtysaOtrębus dotyczącego przyznania funduszu sołeckiego Sołectwu Otrębusy na rok 2010

480

LIV/480/2009

12.11.2009

W sprawie rozpatrzenia wniosku Sołtysa Falęcina dotyczącego przyznania funduszu sołeckiego Sołectwu Falęcin na rok 2010

481

LIV/481/2009

12.11.2009

W sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Żółwin na bezczynność Burmistrza Gminy Brwinów w związku z nie podejmowaniem działań prowadzących do ograniczenia uciążliwości fermy prowadzonej przez Pana A. Z. na działce nr ew. 82/3 w Żółwinie przy ul. Zarybie 2.

482

LIV/482/2009

12.11.2009

W sprawie reasumpcji Uchwał nr LII/446/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

DZ. URZ.

Pozycja 6740

z dnia 05.10 2012r

483

LIV/483/2009

12.11.2009

W sprawie reasumpcji Uchwały nr LII/447/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

DZ. URZ.

Pozycja 6739

z dnia 05.10 2012r

484

LIV/484/2009

12.11.2009

W sprawie reasumpcji Uchwały nr LII/448/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

DZ. URZ.

Pozycja 6738

z dnia 05.10 2012r

485

LIV/485/2009

12.11.2009

W sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązaniaw zakresie zadań inwestycyjnych przekraczających granicę ustaloną wbudżecie Gminy Brwinów na 2009r.

DZ. URZ.

Pozycja 6737

z dnia 05.10 2012r

486

LIV/486/2009

12.11.2009

W sprawie reasumpcji Uchwały nr LII/449/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia

DZ. URZ.

Pozycja 6736

z dnia 05.10 2012r

487

LIV/487/2009

12.11.2009

W sprawie reasumpcji Uchwały nr LII/476/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

488

LIV/488/2009

12.11.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

DZ. URZ.

Pozycja 6734

z dnia 05.10 2012r

489

LV/489/2009

09.12.2009

W sprawie wyborów na członków Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego w sprawie odwołania Pana Andrzeja Guzika Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 stycznia 2010r.

490

LV/490/2009

09.12.2009

W sprawie powołania pełnomocnika Rady Miejskiej do spraw referendum gminnego w sprawie odwołania Pana Andrzeja GuzikaBurmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji

491

LV/491/2009

09.12.2009

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, Miastem Milanówkiem i Miastem Podkowa Leśna.

492

LV/492/2009

09.12.2009

Zmieniająca uchwałę nr LII/453/2009 z dnia 30 września 2009r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości, składających się z działek nr ew. 340/22, 340/28, 340/39 i 340/40, położonych pod drogi.

493

LV/493/2009

09.12.2009

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości – działki nr ew. 326/19 – położonej w Żółwinie , przeznaczonej pod drogę.

494

LV/494/2009

09.12.2009

W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Domaniewek, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/5

495

LV/495/2009

09.12.2009

W sprawie sprzedaży nieruchomości o pow.122 m2 stanowiącej działkę nr ew.329/20, położnej w Kaniach.

496

LV/496/2009

09.12.2009

W sprawie dzierżawy na okres 3 lat powierzchni pod 4 automaty telefoniczne tp posadowione w miejscowości Brwinów ( 3szt.) oraz Kanie (1szt.)

497

LV/497/2009

09.12.2009

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Wiktorii)

DZ. URZ. 2010 dziennik nr 72 pozycja nr 1100

z dnia 09.04.2010r.

498

LV/498/2009

09.12.2009

W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Malownicza)

DZ. URZ. 2010 dziennik nr 72 pozycja nr 1101

z dnia 09.04.2010r

499

LV/499/2009

09.12.2009

Zmieniająca uchwałę nr LIII/460/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów niezabudowanych działek o nr ew. 22/41, 22/42 oraz 22/43 położonych we wsi Żółwin przy ulicy Szkolnej.

500

LV/500/2009

09.12.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009 r.

20.01.2012r.

poz. 443

501

LV/501/2009

09.12.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009 r.

20.01.2012r.

poz. 444

502

LVI/502/2009

18.12.2009

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2010 rok.

DZ. URZ. 2010

nr 81 pozycja 1299

z dnia 23.04. 2010r

503

LVI/503/2009

18.12.2009

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

DZ. URZ. 2010

nr 81 pozycja 1300

z dnia 23.04. 2010r

504

LVI/504/2009

18.12.2009

W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok

DZ. URZ. 2010

nr 81 pozycja 1301

z dnia 23.04. 2010r

505

LVI/505/2009

18.12.2009

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

DZ. URZ. 2010

nr 81 pozycja 1302

z dnia 23.04. 2010r

506

LVI/506/2009

18.12.2009

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

DZ. URZ. 2010

nr 81 pozycja 1303

z dnia 23.04. 2010r

507

LVI/507/2009

18.12.2009

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

15.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7649

508

LVI/508/2009

18.12.2009

W sprawie zatwierdzenia projektu pn „ Szkolna Akademia Aktywności Lokalnej drogą do edukacji dla mieszkańców Gminy Brwinów” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne dla obszarów wiejskich”

509

LVII/509/2009

29.12.2009

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.

510

LVII/510/2009

29.12.2009

w sprawie reasumpcji Uchwały nr LV/490/09 z dnia 9 grudnia 2009r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: powołania pełnomocnika Rady Miejskiej do spraw referendum gminnego w sprawie odwołania Pana Andrzeja Guzika Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie