Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2018 13:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 178 załączników 178

Uchwały 2012

Uchwały 2012

189

XX.189.2012

10.02.2012

W sprawie zaciągnięcia kredytu.

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3234

190

XX.190.2012

10.02.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3235

191

XX.191.2012

10.02.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3236

192

XX.192.2012

10.02.2012

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

193

XX.193.2012

10.02.2012

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

194

XX.194.2012

10.02.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

29.01.2014r.

Dz.Urz.

Poz.941

195

XX.195.2012

10.02.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3237

196

XX.196.2012

10.02.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

29.01.2014r.

Dz.Urz.

Poz.942

197

XX.197.2012

10.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 143/8, 143/9, 143/10 położonych w Owczarni.

198

XX.198.2012

10.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów, położonych w Brwinowie działek nr ew.: 116/20, 116/33, 116/31, 116/21

199

XX.199.2012

10.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Otrębusach z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Zachodniej.

200

XX.200.2012

10.02.2012

W sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Nr 2 oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 na Zespół Szkół Ogólnokształcących.

201

XX.201.2012

10.02.2012

W sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonania prac ogrodniczych. Wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic i ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach powiatowych.

202

XX.202.2012

10.02.2012

W sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Warszawie w sprawie pomocy rzeczowej w postaci robót konserwacyjnych rzeki Rokitnicy Starej, w celu zminimalizowania ewentualnych szkód powodziowych w 2012r. na terenie Gminy Brwinów.

203

XX.203.2012

10.02.2012

W sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego wykonania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg wojewódzkich.

204

XX.204.2012

10.02.2012

W sprawie rozpatrzenia skargi p. W. K. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

205

XX.205.2012

10.02.2012

W sprawie rozpatrzenia skargi p. S. M. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

206

XX.206.2012

10.02.2012

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

10.04.2012r.

Dz.Urz.

poz.3238

207

XX.207.2012

10.02.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na 2012 rok.

208

XX.208.2012

10.02.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie.

209

XX.209.2012

10.02.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

210

XX.210.2012

10.02.2012

W sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.

211

XXI.211.2012

28.02.2012

W sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, w zakresie dotworzenia całkowicie zniszczonej kapliczki z figurą Matki Boskiej w pasie drogi powiatowej, przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Grodziskiej wBrwinowie.

212

XXI.212.2012

28.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 90/34,90/36 i 90/37 położonych w Parzniewie.

213

XXI.213.2012

28.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/26 położonej w Parzniewie

214

XXI.214.2012

28.02.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 2/9 położonej w Owczarni.

215

XXI.215.2012

28.02.2012

W sprawie reasumpcji uchwały nr XX.194.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr Xvii.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

28.01.2014r.

Dz.Urz.

poz.792

216

XXI.216.2012

28.02.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4979

217

XXI.217.2012

28.02.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

28.01.2014r.

Dz.Urz.

poz.793

218

XXI.218.2012

28.02.2012

W sprawie funduszu sołeckiego

219

XXI.219.2012

28.02.2012

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzeni w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

220

XXI.220.2012

28.02.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

221

XXII.221.2012

27.03.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulic w Otrębusach.

222

XXII.222.2012

27.03.2012

W sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewidencyjny 231/1 z obrębu geodezyjnego nr 8 o pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

223

XXII.223.2012

27.03.2012

W sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2012.

224

XXII.224.2012

27.03.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4980

225

XXII.225.2012

27.03.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

28.01.2014r.

Dz.Urz.

poz.794

226

XXII.226.2012

27.03.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4981

227

XXII.227.2012

27.03.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

28.01.2014r.

Dz.Urz.

poz.795

228

XXII.228.2012

27.03.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Moszna Parcela – działki nr ew. 23/6 wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku.

229

XXII.229.2012

27.03.2012

W sprawie rozpatrzenia skargi p. R. S. z dnia 25 października 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

230

XXII.230.2012

27.03.2012

W sprawie rozpatrzenia skargi p. R. S. z dnia 22 listopada 2011r. na bezczynność Burmistrza Gminy Brwinów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

231

XXII.231.2012

27.03.2012

W sprawie rozpatrzenia skargi p. R. S. z dnia 5 grudnia 2011r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

232

XXII.232.2012

27.03.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie.

233

XXII.233.2012

27.03.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2021 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

234

XXII.234.2012

27.03.2012

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2021 rok Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

235

XXIII.235.2012

11.04.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4982

236

XXIII.236.2012

11.04.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

28.01.2014r.

Dz.Urz.

poz.796

237

XXIII.237.2012

11.04.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4983

238

XXIII.238.2012

11.04.2012

W sprawie skierowania zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2012r. sygn. Akt IV SA/WA13/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa do poradzenia sprawy.

239

XXIII.239.2012

11.04.2012

W sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki położonej we wsi Biskupice.

240

XXIII.240.2012

11.04.2012

W sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki położonej we wsi Kanie.

241

XXIII.241.2012

11.04.2012

W sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Parzniew”

242

XXIII.242.2012

11.04.2012

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów.

243

XXIII.243.2012

11.04.2012

W sprawie zmiany uchwały nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawieustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4984

244

XXIII.244.2012

11.04.2012

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.

29.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4985

245

XXIII.245.2012

11.04.2012

W sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały Ne XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 .r w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

19.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4842

246

XXIII.246.2012

11.04.2012

W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

19.06.2012r.

Dz.Urz.

poz.4843

247

XXIV.247.2012

25.04.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

10.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2263

248

XXV.248.2012

14.05.2012

W sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2011.

249

XXV.249.2012

14.05.2012

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

250

XXV.250.2012

14.05.2012

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2012 rok stanowiącego część Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów.

251

XXV.251.2012

14.05.2012

W sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.236.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2012r.

10.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2264

252

XXV.252.2012

14.05.2012

W sprawiereasumpcji uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

01.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5685

253

XXV.253.2012

14.05.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

01.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5686

254

XXV.254.2012

14.05.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

10.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2265

255

XXV.255.2012

14.05.2012

W sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

256

XXVI.256.2012

04.06.2012

Stwierdzająca utratę mocy uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie

257

XXVI.257.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 82/17 położonej w Parzniewie, stanowiącej drogę boczną od ul. Strusiej.

258

XXVI.258.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w miejscowości Krosna Wieś, stanowiącej drogę pomiędzy ulica Józefowską, a ulica Tęczową.

259

XXVI.259.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 90/34, 90/36 i 90/37 położonych w Parzniewie.

260

XXVI.260.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/26 położonej w Parzniewie.

261

XXVI.261.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek o nr ew.: 6/15, 6/19 i 91/21 położonych w miejscowości Parzniew.

262

XXVI.262.2012

04.06.2012

W sprawie nabycia przez gminę Brwinów działek o nr. ew. 737/1, 738/1 i 739 położonych w Kaniach.

263

XXVI.263.2012

04.06.2012

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

264

XXVI.264.2012

04.06.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

01.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5687

265

XXVI.265.2012

04.06.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

10.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2266

266

XXVI.266.2012

04.06.2012

w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

01.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5688

267

XXVI.267.2012

04.06.2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu użytkowego w Otrębusach ul. Wiejska 1.

268

XXVII.268.2012

26.06.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz prawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2011r.

269

XXVII.269.2012

26.06.2012

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2011.

270

XXVII.270.2012

26.06.2012

w sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 56, położonej w Brwinowie.

271

XXVII.271.2012

26.06.2012

W sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod drogi, od Agencji Nieruchomości Rolnych.

272

XXVII.272.2012

26.06.2012

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

16.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5887

273

XXVII.273.2012

26.06.2012

W sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

16.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5888

274

XXVII.274.2012

26.06.2012

W sprawie zniesienia ochrony z pomników przyrody zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego.

18.09.2012r.

Dz.Urz.

poz.6403

275

XXVII.275.2012

26.06.2012

W sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa).

16.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5889

276

XXVII.276.2012

26.06.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

16.08.2012r.

Dz.Urz.

poz.5890

277

XXVII.277.2012

26.06.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

278

XXVII.278.2012

26.06.2012

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Brwinowie, na ul. Biskupickiej na odc. Od km 10+245 do km 10+420

279

XXVIII.2792012

26.07.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

13.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7536

280

XXVIII.280.2012

26.07.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

281

XXVIII.281.2012

26.07.2012

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi oraz weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIOnr 17.227.2012

z dn. 21 sierpnia 2012r.

stwierdzono nieważność

Uchwały.

282

XXIX.282.2012

07.09.2012

Stwierdzająca utratę mocy uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie

283

XXIX.283.2012

07.09.2012

w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.

284

XXIX.284.2012

07.09.2012

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Otrębusach, oznaczonej nr ew. 439/5.

285

XXIX.285.2012

07.09.2012

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 256/5 i 256/22położonych w Brwinowie, stanowiących część drogi bocznej od ul. Pszczelińskiej.

286

XXIX.286.2012

07.09.2012

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Otrębusy, stanowiących drogi wewnętrzne.(Migdałowa, Cynamonowa, Imbirowa, Goździkowa, Waniliowa)

13.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7537

287

XXIX.287.2012

07.09.2012

w sprawie podziału obszaru Gminy Brwinów na sektory

13.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7538

288

XXIX.288.2012

07.09.2012

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów.

unieważniona dnia
16 października 2012 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą
nr 21.263.2012

289

XXIX.289.2012

07.09.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

unieważniona dnia
16 października 2012 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą
nr 21.266.2012

290

XXIX.290.2012

07.09.2012

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów.

13.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7539

291

XXIX.291.2012

07.09.2012

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

13.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.7540

292

XXIX.292.2012

07.09.2012

w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/654/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.

293

XXIX.293.2012

07.09.2012

w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2012-2013 projektu pt.” Bawmy się i uczmy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.

294

XXIX.294.2012

07.09.2012

w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013-2014 projektu pt. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3.

295

XXIX.295.2012

07.09.2012

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

30.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.8304

296

XXIX.296.2012

07.09.2012

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

14.04.2014r.

Dz.Urz.

poz.3964

297

XXIX.297.2012

07.09.2012

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie zadania p.n. Remont chodnika w ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od ul. Książenickiej do WKD.

298

XXIX.298.2012

07.09.2012

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie zadania p.n. Przebudowa ul. Książenickiej od ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

299

XXIX.299.2012

07.09.2012

w sprawie udzielenia upoważnieni Burmistrzowi Gminy Brwinów do zawarcia z Bankiem gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat do zakupu przez Gminę Brwinów budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Moszna Parcela 49A.

300

XXIX.300.2012

07.09.2012

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M. i A. S. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

301

XXIX.301.2012

07.09.2012

w sprawie rozpatrzenia skargi spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle” z dnia 28.03.2012 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

302

XXIX.302.2012

07.09.2012

w sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.

303

XXIX.303.2012

07.09.2012

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

304

XXX.304.2012

27.09.2012

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania drogą Powiatu Pruszkowskiego

305

XXX.305.2012

27.09.2012

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9728

306

XXX.306.2012

27.09.2012

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

14.04.2014r.

Dz.Urz.

poz.3965

307

XXX.307.2012

27.09.2012

Zmieniająca uchwałę nr XXIX.290.2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów.

30.11.2012r.

Dz.Urz.

poz.8305

308

XXX.308.2012

27.09.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o. użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach.

309

XXX.309.2012

27.09.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o. użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach.

310

XXX.310.2012

27.09.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o. użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach.

311

XXX.311.2012

27.09.2012

W sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Otrębusy”

312

XXXI.312.2012

26.10.2012

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9729

313

XXXI.313.2012

26.10.2012

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2013 roku oraz w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku.

„unieważniona w § 2 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą
nr 24.293.2012 z dnia 27 listopada 2012 r.” 16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9730

314

XXXI.314.2012

26.10.2012

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9731

315

XXXI.315.2012

26.10.2012

W sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2013.

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9732

316

XXXI.316.2012

26.10.2012

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XL/328/2008 w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.

„unieważniona w § 1 ust. 2 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą
nr 24.292.2012 z dnia 27 listopada 2012 r.” 16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9733

317

XXXI.317.2012

26.10.2012

W sprawie zbycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Kaniach, oznaczonej nr ew. 400/22.

318

XXXI.318.2012

26.10.2012

Zmieniająca uchwałę nr XXII.221.2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulic w Otrębusach.

319

XXXI.319.2012

26.10.2012

W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9734

320

XXXI.320.2012

26.10.2012

W sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej obejmującego utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie Gminy Brwinów.

321

XXXI.321.2012

26.10.2012

O utracie mocy uchwały nr XXI/168/2008 oraz uchwały Nr XXII/185/2008

16.12.2012r.

Dz.Urz.

poz.9735

322

XXXI.322.2012

26.10.2012

W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi.

323

XXXI.323.2012

26.10.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady miejskiej
w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Brwinów na lata 2012-2025.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2047

324

XXXI.324.2012

26.10.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

325

XXXII.325.2012

28.11.2012

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Lechowi Dzikiewiczowi.

326

XXXII.326.2012

28.11.2012

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Zdzisławowi Krawczykowi.

327

XXXII.327.2012

28.11.2012

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Waldemarowi Kruszyńskiemu.

328

XXXII.328.2012

28.11.2012

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Marcie Werner.

329

XXXII.329.2012

28.11.2012

W sprawie zmian w Uchwalenr XVII.177.2011 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r. sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Brwinów na lata 2012-2025.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.932

330

XXXII.330.2012

28.11.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

331

XXXII.331.2012

28.11.2012

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwa Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy Gminy Brwinów i Gminy Błonie, w gminie Brwinów.

332

XXXII.332.2012

28.11.2012

W sprawie darowizny na rzecz powiatu Pruszkowskiego własność działek położonych w Parzniewie.

333

XXXII.333.2012

28.11.2012

W sprawie wyboru metody opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.933

334

XXXII.334.2012

28.11.2012

W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.934

335

XXXII.335.2012

28.11.2012

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.935

336

XXXII.336.2012

28.11.2012

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub gminę Brwinów.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.936

337

XXXII.337.2012

28.11.2012

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.937

338

XXXII.338.2012

28.11.2012

W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.938

339

XXXII.339.2012

28.11.2012

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.939

340

XXXII.340.2012

28.11.2012

W sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom na terenie wsi Kanie.

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.940

341

XXXII.341.2012

28.11.2012

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonychw miejscowości Kanie, zajętych pod drogami publicznymi – drogami gminnymi.w miejscowości Kanie, zajętych pod drogami publicznymi – drogami gminnymi.

342

XXXII.342.2012

28.11.2012

W sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomościami położonej w miejscowości Kanie.

343

XXXII.343.2012

28.11.2012

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położnej w Owczarni, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Lawendowej.

344

XXXII.344.2012

28.11.2012

W sprawie wyrażania zgody na nabycie działki nr ew. 48/4 położonej w Brwinowie, obr. 18.

345

XXXII.345.2012

28.11.2012

W sprawie ustalenia„Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów”

346

XXXII.346.2012

28.11.2012

W sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sposobu i warunków przyznawania tych świadczeń

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.941

347

XXXII.347.2012

28.11.2012

W sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.

348

XXXII.348.2012

28.11.2012

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie (Generała Antoniego Hedy – Szarego)

25.01.2013r.

Dz.Urz.

poz.942

349

XXXII.349.2012

28.11.2012

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania wniosku o wpisanie do ewidencji lądowiska w Biskupicach, znajdującego się na dz. nr ew. 100.

350

XXXIII.350.2012

17.12.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Brwinów na lata 2012-2025.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2048

351

XXXIII.351.2012

17.12.2012

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

352

XXXIII.352.2012

17.12.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2049

353

XXXIII.353.2012

17.12.2012

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brwinów, obejmującego jednostkę administracyjną – wieś Falęcin.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2050

354

XXXIII.354.2012

17.12.2012

W sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie.

355

XXXIII.355.2012

17.12.2012

W sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy Brwinów.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2051

356

XXXIII.356.2012

17.12.2012

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013

357

XXXIII.357.2012

17.12.2012

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013

358

XXXIII.358.2012

17.12.2012

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Michałowice i Gminą Nadarzyn przy wykonaniu dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, na terenie Gminy Nadarzyn, Brwinów i Michałowice.

359

XXXIII.359.2012

17.12.2012

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, w gminie Brwinów.

360

XXXIII.360.2012

17.12.2012

W sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Błonie przy wykonaniu dokumentacji projektowej budowy: ciągu pieszo – rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na ternie gmin Brwinów i Błonie.

361

XXXIII.361.2012

17.12.2012

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, gminie Brwinów

362

XXXIII.362.2012

17.12.2012

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2025

28.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2534

363

XXXIII.363.2012

17.12.2012

W sprawi uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2013.

18.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2052

364

XXXIV.364.2012

28.12.2012

W sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Brwinów na lata 2012-2025.

28.02.2013r.

Dz.Urz.

poz.2535

365

XXXIV.365.2012

28.12.2012

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011r.

06.06.2014r.

Dz.Urz.

poz.5790

366

XXXIV.366.2012

28.12.2012

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie